Основні напрямки роботи

Циклова комісія професійної та практичної підготовки

(спеціальність «Прикладна математика»)

була створена у 2015 році у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та з метою більш ефективної та цілеспрямованої підготовки майбутніх молодших спеціалістів.

Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Основними напрямками роботи

Циклової комісії є:

  • впровадження особистісно-орієнтованих і предметно-орієнтованих технологій навчання та інноваційних форм організації освітнього процесу, спрямованих на підвищення якості знань студентів;
  • вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань та вмінь як одного з найважливіших елементів навчального процесу;
  • забезпечення відповідності навчально-методичного забезпечення державним стандартам освіти, оновлення та поповнення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;
  • вдосконалення методики самостійної роботи студентів як фактора, що забезпечує високий рівень підготовленості майбутнього фахівця;
  • формування мотивації професійних компетенцій при викладанні дисциплін професійної підготовки;
  • вдосконалення методики викладання та реалізація інтегрованого підходу до вивчення дисциплін із урахуванням професійних компетенцій;
  • активна робота кабінетів навчальних дисциплін; підвищення рівня професійної та педагогічної майстерності викладачів.

 

Зміст роботи циклової комісії професійної та практичної підготовки

(спеціальність «Прикладна математика»):

– забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм ;

– розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих навчальних програм з дисциплін, планів роботи навчальних кабінетів, предметних гуртків викладачів циклової комісії;

– розробка, обговорення та затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін циклу;

– своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін;

– розробка та впровадження в навчальний процес комплексних заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;

– розробка і впровадження новітніх методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, написання курсових проектів та контроль за якістю їх виконання;

– розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;

– розробка методичних рекомендацій щодо застосування інформаційно-комунікаційних, дидактичних, та інших сучасних технологій у навчальному процесі;

– розгляд й обговорення навчально-методичних посібників, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, підготовлених викладачами комісії;

– підготовка, розгляд й обговорення матеріалів для проведення  контрольних робіт, семестрових екзаменів, заліків та іншої документації для контролю знань студентів;

– контроль та аналіз знань і вмінь, дотримання критеріїв їх оцінки; – керівництво науково-дослідницькою роботою студентів;

– організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;

– організація та проведення тижнів циклової комісії, науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо;

– організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;

– проведення профорієнтаційної роботи на базах загальноосвітніх шкіл міста, області та регіону;

– сприяння працевлаштуванню випускників та зв’язок з ними;

– організація підвищення кваліфікації викладачів на базі навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутів;

– проведення виховної роботи за пріоритетними напрямками патріотичного, естетичного, екологічного, морального, трудового виховання, виховання фізичної культури та здорового способу життя;

– оцінка роботи викладача за результатами якісного підходу до начальної, методичної та організаційної роботи протягом навчального року.